Załącznik 2.

Klauzula informacyjna RODO
Przeczytaj, jak przetwarzamy dane osobowe

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016, które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w
ramach Unii Europejskiej).

Tożsamość administratora

Administratorem jest firma Reshka Robert Reszka mająca siedzibę
przy ul. Wierzbowej 3, 11-400 Kętrzyn cin.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Reshka Robert Reszka- można skontaktować
się poprzez adres e-mail kontakt@reshka.pl  oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

Cele i podstawa prawna

Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji dostarczenia usługi video
(Dane będą wykorzystane do przygotowania umowy, rejestracji materiału video oraz jego przetworzenia).
Podstawą prawną przetwarzania danych są zawarte umowy oraz Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw.
RODO).

Prawnie uzasadnione interesy administratora

Administrator posiada prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych
swoich klientów do wewnętrznych celów administracyjnych. Przetwarzanie odbywa się w
zakresie bezwzględnie niezbędnym i proporcjonalnym do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i
informacji.

Odbiorcy danych osobowych i kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być wyrzkosytane tylko w ramach zadań zleconych firmie. Przetworzone materiały video mogą być umieszczone na portalach internetowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody.

Zamiar przekazywania danych do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Termin przechowywania danych osobowych wynika z wykonywania obowiązków
wynikających z przepisów prawa  i zawartych umów na świadczenie usługi.

Przysługujące prawa

Masz prawo do:
• dobrowolności podania swoich danych osobowych
• dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia, jeśli nie są
już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• przeniesienia danych do innego administratora
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych
osobowych)
• wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania o naruszeniu ustawy o
ochronie danych osobowych

Obowiązek podania danych osobowych
Firma musi uzyskać dane osobowe w celu realizacji usługi. Istnieje możliwość niepodawania danych osobowych w tym przypadku firma Reshka Robert Reszka odstąpi od wykonania usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą automatycznie przetwarzane.